Algemene Bepalingen

1)Alle offertes zijn gebaseerd op huidige prijzen van materialen,barema’s van lonen,sociale lasten, taksen e.d. en zullen onderhevig zijn aan verrekening indien er zich schommelingen moesten voordoen in één of meer van deze elementen voor de aanvang der werken of voor levering.

2)Een verkoop komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.  Een begin van uitvoering geldt als bevestiging.

3)De levering, verzending- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet  bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst

4)Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

5)De opdrachtgever hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

6)Ingebruikname van de goederen staat gelijk voor aanvaarding  ( het verwijderen van labels en/of dragen van de producten/artikels)

7)De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.

8)Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.

9)De opdrachtgever zal de leverancier verwittigen indien de goederen opgeslagen worden in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

10) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de facturen contant betaalbaar zijn op de       maatschappelijke zetel van Textiel Hélène en wel op volgende wijze :
            50% op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst.
            50% op het ogenblik van de levering van de goederen.

11 ) De overeenkomst wordt door de leverancier slechts aangegaan onder de opschortende  voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling aan de leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

12) Een club of een vereniging wordt verbonden door een afgevaardigde die de overeenkomst afsluit en tekent en die persoonlijk de eindverantwoordelijkheid neemt voor de opdracht alsook voor de betaling.

13) Vragen van de opdrachtgever om ingeval van sponsoring de facturen rechtstreeks aan sponsors over te maken, zal voorafgaandelijk deel uitmaken van een onderlinge overeenkomst dewelke uitsluitend artikels/producten kan bevatten.

14) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur , deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist, wordt verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de vigerende wetgeving betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


15) De aansprakelijkheid van Reijnen Textiel Digitaal BVBA is – ingeval van schade aan het product – beperkt tot de waarde van deze overeenkomst. Andere type’s van claims kunnen niet in aanmerking worden genomen.

16) Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout bevoegd.

17) Het Belgische recht is steeds van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.